info linka 0910 966 423
Reklama
Obchodné podmienky

Prosíme o strpenie balík môže meškať jeden dva dni .Ďakujeme za pochopenie. V sobotu a nedeľu rozvoz nerealizujeme!


 


 

    VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY                                                          Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov


Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

Predávajúcim (prevádzkovateľom):


Jozefína Jaďuďová

Krpelná 1347/32

Detva 96212

IČO:43370454

DIČ:1031916578

Kvety aloe

info@kvetyaloe.sk

www.kvetyaloe.sk

mobil: 0907171948

e-shop Pracovná doba: Pondelok - Piatok od 9.00 do 16.00 hod. 

     Kupujúcim:

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

                    

                                                                                   Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zb.z o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

 

                                               Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Objednávku poprosíme realizovať 1-2 dni do predu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.  Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 150,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

                                                                        Dodacie podmienky, termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov ( Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu,  kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 2 pracovných dní ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Pokiaľ za pracovným dňom nasleduje víkend, alebo štátny sviatok, produk bude vyexpedovaný v  nasledujúci pracovný deň. V nedeľu rozvoz produktov nerealizujeme. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.Dodanie do 24-48 hodín Vám vieme garantovať v priebehu pracovných dní to znamená,že v prípade objednávky z pondelka do 9.00 hod. je možné doručenie na utorok prípadne v stredu a pod.Najlepší spôsob ako zabespečiť bezproblémové doručenie je objedňať produkt vopred aspoň 4-5 dní.  Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.Vzhľad kytice,ktorá bude doručena,sa môže mierne odlišovať od vybranej kytice na našej webstránke.Pri objednávke sa v maximálnej miere prihliada na dodržanie tvaru,farebnosti a druhu kvetov. Ak vami požadovaný druh kvetov momentálne nebude k dispozícii, vyhradzujeme si  právo nahradiť kvety,zeleň a ozdobný materiál podobným prípadne príbuzným druhom, inej farby podobného vzhľadu a kvality,a samozrejme rovnakej hodnoty.

                                                                             Kúpna cena,doprava

Doručenie objednávky produktov je realizovaná Kurierskov službov GLS alebo DPD  5,00 euro vratanie DPH.

Doručenie v sobotu- podmienkou je že zákazník  si objedná produkt  vo štvrtok a v piatok bude balík vyexpedovaný a doručený v sobotu. Sobotňajšie doručenie sa robí len v rámci týchto miest / Bratislava, Vlkanová, Košice-Šaca, Žilina-Banová, Trenčín, Nitra, Poprad, Rimavská Sobota, Trnava, Prešov, Humenné, Ružomberok, Prievidza, Nove Zámky./ kurier 11,00 euro. V nedeľu rozvoz nerealizujeme!

Tovar sa expeduje len na územie SR.

                                                                               Platobné podmienky

Všetky produkty sú uvedené z DPH.

Ceny sú prerátané podľa konverzného kurzu: 1 € = 30,1260 Sk .

 

                                                                            Platiť môžete nasledovné :

 

- Bankovým prevodom na účet: Slovenská sporiteľňa .Prevádzkovateľovi musí biť zaslaná elektronická faxová kópia dokladu o zaplatení. Po zaplatený bude vyexpedovaný produkt.

- Variabilný symbol : číslo objednávky

- IBAN: SK9509000000005146953608

- BIC: GIBASKBX

- Paypal: pladba cez Paypal

- Osobne na ul.Krpelná 32 , Detva,  Pracovná doba: Pondelok – Piatok  od 9.00 – do 18.00 hod.

Upozornenie! Objednávku, ktorú ste zaplatili a uhradili klasickým prevodom na účet /kópiu o zaplatení poslať na e-mail : info@kvetyaloe.sk  Náš účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, preto treba počítať , že vyrovnanie medzi rôznymi bankami môže niekedy trvať aj 2-3 pracovné dni!                                                                                 Vrátenie alebo výmena tovaru

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 7 dni od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.  Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

                                                                                  Záruka, reklamácie, doklady

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou.

                                                                                   Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov"

 

                                                                               Vrátenie alebo výmena tovaru

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar platil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena kuriera. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje kurier.

 

 

                                                                             Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese .info@kvetyaloe.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo na telefónnych číslach uverejnených v časti KONTAKTY na tejto stránke.