info linka 0910 966 423
Reklama
Reklamácie

Reklamačný postup:

- V prípade reklamácie Vás poprosíme vyplniť reklamačný formulár.

- V reklamačnom formulári je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

          - názov produktu
          - typ produktu
          - značka produktu
          - výrobné číslo
          - číslo faktúry

- Po vyplnení tohto formuláru nás náš systém upozorní na danú reklamáciu a my Vás budeme následne telefonicky kontaktovať.

- Po zaslaní reklamovaného tovaru k nám, Vám začne plynúť 30 – dňová reklamačná lehota, na ktorú si vyhradzujeme právo. Počas tejto lehoty Vás budeme priebežne informovať o stave Vašej reklamácie.

 

Reklamačný poriadok

 

Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa mailom: info@kvetyaloe.sk ,alebo mobil:0907171948, na adrese : Krpelná č 32 o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok upravuje práva Kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované Občianskym a Obchodným zákonníkom.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany Predávajúceho pre Kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

Potvrdením objednávky Predávajúcim vzniká medzi Kupujúcim a predávajúcim pristupuje Kupujúci k podmienkam tohto Reklamačného poriadku

 

                                                                                                  Vrátenie tovaru

 Ak Kupujúci zistí, že tovar pri preberaní tovaru je poškodený, má právo neprevziať tovar. Zároveň má právo neprevziať tovar, ak tovar, ktorý si objednal, je v rozpore s objednávkou Kupujúceho.

Predávajúci je povinný po odstúpení od Zmluvy vrátiť zaplatenú sumu do 15 dní odo dňa odstúpenia od Objednávky.

Kupujúci nemôže vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu ak predmetom Objednávky je tovar, ktorý si špeciálne objednal, alebo ak je tovar vyrobený na zákazku.

Pri tovare, ktorý je poškodený hrubým spôsobom, alebo neodborným zaobchádzaním, prípadne je opotrebený, alebo je na výrobku poznateľný zásah do daného výrobku, si Kupujúci nemôže uplatniť právo na náhradu škody.

 

                                                                                               Zodpovednosť za vady:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci zodpovedá  za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov

- vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

- vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou,vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa

- vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru

- vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru

- vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel

- vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s  tovarom

                                                                      Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u Predávajúceho. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj  u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list ( ak bol vystavený) a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru.

V zmysle ZoOS je Predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom Predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá poškodenú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou Predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude Kupujúcemu zaslané vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je Predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

                                                                                        Spôsob vybavenia reklamácie:

Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecných platných predpisov. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodený tovar za nepoškodený.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2010 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.